Kalendarz badań w ciąży. Kiedy i jakie badania powinna wykonać kobieta w ciąży?

6 min
Kalendarz badan w ciąży

Każda kobieta w trakcie ciąży powinna przejść szereg badań sprawdzający stan zdrowia jej oraz dziecka. Badania w ciąży są bardzo ważne, ponieważ pozwalają na wykrycie zaburzeń, które mogą zaszkodzić przyszłej mamie lub jej nienarodzonemu dziecku. To jakie badania należy wykonać w czasie ciąży określa Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej. Sprawdź, jak wygląda kalendarz badań w ciąży, kiedy i jakie badania trzeba wykonać.

Kalendarz badan w ciąży
Kalendarz badan w ciąży

Badania w ciąży – po co się je wykonuje?

Badania wykonywane w ciąży mają poważne uzasadnienie medyczne. Dzięki regularnym badaniom zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych powikłań dla mamy i jej dziecka. Lekarze są w stanie wykryć nieprawidłowości, odchylenia od normy na bardzo wczesnym etapie i wdrożyć odpowiednie leczenie. Badania w trakcie ciąży wiążą się ze zmniejszeniem ilości zgonów kobiet ciężarnych, zmniejszeniem umieralności okołoporodowej kobiet rodzących jak i dzieci oraz ze zmniejszeniem ilości porodów przedwczesnych.

Kobieta w ciąży powinna zgłaszać się do specjalisty prowadzącego ciążę co 3-4 tygodnie w I i w II trymestrze. W III trymestrze ciąży częstotliwość konsultacji zwykle wzrasta.

Badania w ciąży, które są wykonywane regularnie to:

 • badanie ogólne i badanie ginekologiczne,
 • badania krwi,
 • badanie moczu,
 • pomiar masy ciała,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • badanie ultrasonograficzne (USG).

Usg genetyczne – czym jest?

USG genetyczne to badanie ultrasonograficzne, wykonywane jest pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży. USG genetyczne przeprowadza się w pozycji leżącej, przy pomocy sondy transwaginalnej, badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i nie wymaga żadnego szczególnego przygotowania ze strony ciężarnej. Jest to bardzo ważne badanie usg, ponieważ ocenia ryzyko wystąpienia najczęstszych wad genetycznych, takich jak: zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Patau. Podczas badania lekarz dokonuje całościowej oceny rozwijającego się płodu co umożliwia wczesne wykrycie wad wrodzonych takich jak np. wady serca, wady kończyn, cewy nerwowej oraz wady genetyczne.

W czasie badania wykonuje się pomiar przezierności fałdu karkowego, ocenia kość nosową oraz określa wiek ciąży na podstawie długości płodu a także ocenia ruchy płodu.

Przeczytaj: Najczęstsze dolegliwości ciążowe w I trymestrze ciąży

Usg połówkowe – badanie połówkowe w ciąży

USG po­łów­ko­we jest ba­da­nie ul­tra­so­no­gra­ficz­nym wy­ko­ny­wa­nym jak sama nazwa wskazuje,
w po­ło­wie cią­ży. USG połówkowe oraz USG genetyczne to dwa najważniejsze badania USG w czasie ciąży. Rekomendowany czas na przeprowadzenie ba­da­na USG po­łów­ko­wego to przedział od 18. do 22. ty­go­dnia cią­ży. A do­kład­niej 18. tygodniem +0 dni, a 22. tygodniem + 6 dni.

Większość lekarzy wykonujących połówkowe badanie usg, woli oceniać płód pomiędzy 20. a 22. tygodniem ciąży, tłumacząc, że wówczas dziecko jest większe niż w 18. tygodniu ciąży, gdzie niekiedy wystąpić mogą pewne trudności w ocenie.

Badanie jest tak ważne, ponieważ oce­nia­ się podczas niego całą ana­to­mię, czy­li bu­do­wę cia­ła dziec­ka – „od stóp do głów” oraz wykonuje wiele ważnych pomiarów. Dzięki badaniu usg można wykryć wady wrodzone płodu.

Pomiary wykonywane podczas badania połówkowego:

 • wy­miar dwu­cie­mie­nio­wy – czyli sze­ro­kość głów­ki pło­du,
 • ob­wód głów­ki pło­du,
 • sze­ro­kość móżdż­ka,
 • zbior­nik wiel­ki mó­zgu oraz róg tyl­ny ko­mo­ry bocz­nej mó­zgu,
 • fałd kar­ko­wy,
 • ob­wód brzusz­ka pło­du,
 • dłu­gość ko­ści udo­wej pło­du,
 • dłu­gość ko­ści ra­mien­nej pło­du,

Dzięki tym pomiarom można oszacować masę płodu.

Ocena budowy ciała płodu podczas USG połówkowego:

 • Oce­na gło­wy – ocena bu­do­wy twa­rzy, ewentualnych roz­sz­cze­pów, ocena tego, czy pro­fil płodu wy­glą­da pra­wi­dło­wo, ocena bu­do­wy struk­tur mó­zgo­wia – czy są sy­me­trycz­ne i pra­wi­dło­wo wy­kształ­co­ne, czy jest pra­wi­dło­wa ilość pły­nu mó­zgo­wo – rdze­nio­we­go
 • Ocena bu­do­wy szyi – czynie ma wola tar­czy­co­we­go, czy nie ma obrzę­ku kar­ku.
 • Ocena klat­ki pier­sio­wej – ocena budowy serca, sprawdzenie czy nie ma wad anatomicznych, sprawdzenie funkcji zastawek.
 • Ocena bu­do­wy płuc.
 • Oce­na jamy brzusz­nej – budowa i wielkość żołądka, oce­na budowy ne­rek oraz pę­che­rza mo­czo­we­go.
 • Oce­na bu­do­wy pę­po­wi­ny i pępka.
 • Oce­na na­rzą­dów rod­nych.
 • Ocena kończyn górnych i dolnych.
 • Ocena kręgosłupa.
 • Ocena markerów wad genetycznych

Test obciążenia glukozą w ciąży (tzw. krzywa cukrzycowa w ciąży)

Doustny test obciążenia glukozą, inaczej krzywą cukrową (75 g OGTT) wykonuje się każdej ciężarnej kobiecie zwykle pomiędzy 24. a 28. tygodniem ciąży. Test ten ma na celu wczesne wykrycie ewentualnej cukrzycy u kobiety, co jest niezwykle istotne dla zdrowia mamy i dziecka. Test polega na pobraniu pierwszej próbki krwi, na podstawie której oznaczony zostaje wyjściowy poziom cukru u ciężarnej. W następnej kolejności kobieta przyjmuje roztwór z 75g glukozy i 300ml wody. Roztwór należy pić powoli i niestety dla wielu ciężarnych bywa to nieprzyjemne, gdyż roztwór jest bardzo, bardzo słodki. Po wypiciu należy odczekać 60 minut do pobrania kolejnej próbki krwi oraz 120 minut (od wypicia roztworu) do pobrania ostatniej próbki krwi. Wyniki poziomu cukru z każdej próbki nanosi się na wykres i tak powstaje tzw. krzywa cukrowa.

Badanie wykonuje się przesiewowo, czyli u każdej ciężarnej, a nie tylko wówczas, gdy u kobiety występują już objawy sugerujące cukrzycę.

Jeśli jednak wszystko jest w porządku, lekarz przeprowadza badanie 75 g OGTT i na podstawie wyników przedstawia diagnozę jak poniżej:

Cukrzyca ciążowa jest diagnozowana, gdy chociaż jeden z poniższych warunków jest spełniony

 • glikemia na czczo 5,1-6,9 mmol/l (92-125 mg/dl);
 • glikemia po 1 godzinie ≥10 mmol/l (180 mg/dl);
 • glikemia po 2 godzinach ≥8,5-11 mmol/l (153-199 mg/dl).

Kalendarz badań w ciąży

Poniżej przedstawiamy listę badań w ciąży z zalecanymi terminami ich wykonania.

Badania w ciąży w 1 trymestrze (1.-13. tydzień ciąży)

W 1 trymestrze ciąży wykonuje się następujące badania:

 • Badanie stężenia hormonu beta-HCG.
 • Zmierzenie wzrostu, masy ciała i BMI.
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 • Badanie ogólne i ginekologiczne.
 • Badanie piersi.
 • Badanie cytologiczne.
 • Badanie czystości pochwy (biocenoza).
 • Badanie ogólne moczu.
 • Badania z krwi:

ü grupa krwi i czynnik Rh,

ü przeciwciała odpornościowe,

ü morfologia krwi,

ü stężenie glukozy na czczo,

ü badanie w kierunku kiły (VDRL),

ü badanie przeciwciał anty-HIV,

ü badanie przeciwciał anty-HCV,

ü badania w kierunku toksoplazmowy (IgG i IgM),

ü badanie w kierunku różyczki,

ü badanie poziomu TSH.

 • Nadanie usg (transwaginalne) tzw. usg genetyczne.
 • Ocena ryzyka depresji.
 • Zalecenie konsultacji i kontroli stomatologicznej.

Badania w ciąży w 2 trymestrze (14.-27. trymestr ciąży)

W 2 trymestrze ciąży wykonuje się następujące badania:

 • Badanie ogólne i ginekologiczne.
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 • Pomiar masy ciała.
 • Morfologia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Badanie usg tzw. usg połówkowe.
 • Ocena czynności serca płodu.
 • Poziom glukozy po obciążeniu doustnym (24.-28. tygodniu).
 • Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (-) ujemnych.
 • Badanie w kierunku toksoplazmozy.

Badania w ciąży w 3 trymestrze (28.-40. trymestr ciąży)

W 3 trymestrze ciąży wykonuje się następujące badania:

 • Badanie ogólne i ginekologiczne.
 • Ocena czynności serca płodu.
 • Ocena ruchów płodu.
 • Badanie piersi.
 • Ocena ryzyka depresji.
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 • Pomiar masy ciała.
 • Morfologia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Badanie antygenu HBs.
 • Badanie przeciwciał anty-HIV.
 • Posiew w kierunku paciorkowców beta hemolizujących (tzw. GBS).
 • W grupach ryzyka: badanie w kierunku kiły i badanie przeciwciał anty-HCV.
 • Badanie ktg.
 • Ocena wymiarów miednicy.
 • Po 40 tygodniu ciąży, dodatkowe badanie usg.

Bibliografia:

 • B. Falenta, Mamy dla mamy. Tom I – ciąża. Jak przygotować się na życiową rewolucję? Warszawa 2020
 • Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży
  • przebiegu prawidłowym 2020, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2020

tom 5, nr 2, strony 63-75

 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dotyczące badań przesiewowych oraz diagnostycznych badań genetycznych wykonywanych w okresie prenatalnym, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna Tom 7, Nr 1 (2022)

Oceń ten artykuł: