Zasiłki dla rodzin – jak skorzystać z Programu "Rodzina 500+"?

5 min
Rodzice ucza dziecko oszczedzania pieniedzy do skarbonki

Świadczenia rodzinne to świadczenia pieniężne, których celem jest finansowe wsparcie rodzin w pokrywaniu kosztów związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Istnieje kilka rodzajów świadczeń rodzinnych które może otrzymać rodzina z dziećmi.

Rodzice ucza dziecko oszczedzania pieniedzy do skarbonki
Rodzice ucza dziecko oszczedzania pieniedzy do skarbonki

Obecnie najbardziej popularnym świadczeniem jest Rodzina 500 Plus, czyli rządowy program, którego celem jest wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci poprzez przyznanie dodatkowych świadczeń pieniężnych. Program Rodzina 500 Plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. i został wprowadzony na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r (dalej "Ustawa").

Dla kogo 500 Plus?

Celem świadczenia 500 Plus zdefiniowanego w Ustawie jako świadczenie wychowawcze jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (art. 4 ust. 1 Ustawy).

Prawo do świadczenia wychowawczego mają zarówno rodzice dziecka, zarówno żyjący w związkach (również nieformalnych), jak i rodzic samotnie wychowujący dziecko. Świadczenie może zostać również przyznane opiekunom faktycznym lub prawnym, którzy są obywatelami Polski lub spełniają określone ustawą specjalne wymagania umożliwiające cudzoziemcom pobór tego typu świadczeń. W sytuacji, gdy dziecko nie znajduje się we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek zawsze przyznany zostanie opiekunowi lub rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku opieki ustanowionej na równych prawach, zasiłek otrzyma osoba, która złoży wniosek jako pierwsza.

Świadczenie Rodzina 500 Plus nie przysługuje, gdy dziecko jest w związku małżeńskim lub posiada prawo do świadczenia Rodzina 500 Plus na własne dziecko, a także, gdy znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub gdy jest pod opieką zastępczą osoby, która posiada prawo do zasiłku. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje również w sytuacji, gdy na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą, chyba że umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dopuszczają istnienie zbiegów świadczeń.

Wysokość świadczenia wychowawczego 500 Plus

Świadczenie programu Rodzina 500 Plus przysługuje w stałej wysokości tj. 500 złotych miesięcznie. Na początku istnienia programu świadczenie przysługiwało na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jednakże, gdy dochód rodziny nie przekraczał 800 złotych na osobę lub gdy dochód na osobę nie przekraczał 1200 złotych, a którekolwiek dziecko w rodzinie było niepełnosprawne, świadczenie Rodzina 500 Plus wypłacane było również na pierwsze dziecko.


W programie zaszły zmiany. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, to oznacza, że można je otrzymać już po urodzeniu pierwszego dziecka.

Formalności - co zrobić, żeby dostać 500 Plus?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują po złożeniu wniosku przez rodzica lub opiekuna dziecka w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia odnaleźć można m.in. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/), na oficjalnej stronie internetowej programu, a także na stronach internetowych i w budynkach odpowiednich organów odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń (marszałek województwa, prezydent miasta, burmistrz, wójt).

We wniosku należy zamieścić dane osoby występującej o przyznanie świadczenia ( imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektroniczne) oraz dane dziecka/dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby (w przypadku dziecka należy dodatkowo wskazać datę urodzenia). Jeśli staramy się o świadczenie dla pierwszego dziecka, do formularza należy także dołączyć zaświadczenie o dochodzie na każdego członka rodziny. W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na prawo do świadczenia, np. związanych z dochodami lub liczbą członków rodziny, osoby uprawnione do pobierania świadczenia zobowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenie.

Prawo do świadczenia Rodzina 500 Plus ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Świadczenie jest przyznawane począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do dnia 30 września danego roku. Aby zachować ciągłość w wypłatach świadczenia Rodzina 500 Plus, wnioski o świadczenie na następny rok należy składać do końca sierpnia bieżącego roku.

Jak wypłacane jest 500 Plus?

Świadczenia są wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jednakże, wypłata świadczenia wychowawczego może zostać wstrzymana, jeżeli osoba otrzymująca to świadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym uniemożliwiła przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na prawo do świadczenia. Wypłata świadczenia Rodzina 500 Plus podlega również wstrzymaniu, jeżeli osoba, która otrzymuje to świadczenie, nie podejmuje świadczenia przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że wypłacany zasiłek jest marnotrawiony lub wydawany niezgodnie z przeznaczeniem, może zostać podjęta decyzja o wstrzymaniu świadczenia (w części lub całości) lub przekazywaniu świadczenia w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (w części lub całości).

Tagi: 

Oceń ten artykuł: